WARNING: This is the OLD IUF website.
Visit the NEW IUF website here: http://www.iuf.org


Frankrikes förbud av bisfenol A kan leda till mer omfattande reglering

Utskriftsvänlig version

Franska parlamentet röstade 13 december för att förbjuda användningen av bisfenol A i barnmatsförpackningar från 1 januari 2013. Från 2015 utvidgas förbudet till allt förpackningsmaterial som kommer i kontakt med mat. Bisfenol A är en kemikalie som allmänt används vid tillverkning av hårdplast och de epoxihartser som täcker insidan av de flesta burkar för matkonserver och drycker. Det är känt att bisfenol A är en hormonstörande kemikalie som kan påverka det endokrina systemet. Bevisen blir allt fler för att ämnet skadar utvecklingen hos foster och småbarn. Hos vuxna har kemikalien kopplats till diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

EU, USA och andra länder har förbjudit bisfenol A i nappflaskor men tillåter ämnet i barnmat och annan mat. Japan började som första och enda i-land fasa ut bisfenol A i matförpackningar 1998.

Risken för arbetsskador hos livsmedelsarbetare som hanterar förpackningar som innehåller bisfenol A har inte studerats systematiskt. Men de få sektorsspecifika studier som finns tyder på en förhöjd risk för arbetare (t ex gällande bröstcancer) inom konservering och förädling, där exponeringen främst sker genom inandning (livsmedelskonsumenter däremot får i sig kemikalien genom maten).

Miljontals handelsanställda världen över är också exponerade för bisfenol A som används i det tunna plastskikt som täcker bland annat kassakvitton. Bisfenol A kan lossna från kvittona och tas upp i kroppen genom huden och absorberas av blodet.

Det franska förbudet kom efter en studie från landets livsmedels-, naturskydds- och arbetsmiljömyndighet. Trots alltmer övertygande vetenskapliga bevis för att bisfenol A är farligt nöjer sig Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (liksom den amerikanska motsvarigheten, FDA) med att endast förbjuda ämnet i nappflaskor. Att det franska förbudet nu vinner laga kraft borde leda till att även andra länder uppmuntras att begränsa exponeringen för den skadliga kemikalien. Lagen bör även leda till att uppmärksamhet nu riktas på det stora antal vanliga svamp- och insektsbekämpningsmedel vars påverkan på det endokrina systemet är känd och vars utbredda användning är ödesdiger för lantarbetares liv och hälsa.

IUF.
IUL - Förenar livsmedels- och lantarbetare samt hotellanställda världen över

Kampanjer